08 ივლისი 2019 წელი 16:00 სთ

1.    საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციები მედიცინის და მედიცინის საერთაშორისო ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად (მომხს. - თსსუ–ში აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად  შექმნილი  საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე, პროფესორი ირინე ფხაკაძე).

2.    ფსიქიატრიაში სასწავლო ფილმების პრეზენტაცია (მომხს. - თსსუ-ის ფსიქიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი თეიმურაზ სილაგაძე).

3.    სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტის ანგარიში ტირგუ მურეშის მედიცინის და ფარმაციის, მეცნიერების და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში (რუმინეთი) (მომხს. - კლინიკური უნარების და მულტიდისციპლინური სიმულაციების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი პირდარა ნოზაძე).

4.    სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის, ფარმაციის და ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტების დებულებებში შესატანი ცვლილებების შესახებ (მომხს. - ფაკულტეტების დეკანები).

5.    სადოქტორო კვლევის პროგრამების დამტკიცების შესახებ (მომხს. - სამეცნიერო მუშაობის კოორდინაციის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი ნინო ვეფხვაძე).